Print deze pagina

Grondinjectie

Voor horizontale of verticale stabilisatie van grond of funderingen

Bij onderkeldering of ondergrondse uitbreiding waren in het verleden een damwand, Berliner wanden, ondermetselingen of de Putring methode de meest toegepaste oplossingen.

Grondinjectie schemaGrondinjectie is een methode waarbij de eigenschappen van de ondergrond zodanig worden gewijzigd, dat deze de fundering versterkt, grond stabiliseert en/of grondwater niet doorlaat. Een van de voordelen ten opzichte van een damwand is dat de methode trillingsvrij is.

Er bestaan twee vormen van grondinjectie:

Constructieve grondinjectie

Constructieve grondinjectie wordt gebruikt bij (dreigende) verzakking van funderingen. Via lansen die onder en/of naast bestaande funderingen worden geplaatst, wordt de injectievloeistof in de grond gepompt. De fundering wordt op deze manier zodanig versterkt dat er geen damwanden meer nodig zijn.

Vochtkerende grondinjectie

De vochtkerende grondstabilisatie wordt gebruikt voor het stabiliseren en afdichten van grondlagen in bouwputten, zowel horizontaal als vertikaal. Ook kan het worden gebruikt om verontreinigde grondlagen te immobiliseren.

Materialen:

Bij grondinjectie kunnen verschillende materialen worden gebruikt:

Silicaten
Waterglas is een materiaal op basis van silicaten. In combinatie met zand wordt een harde of ondoordringbare laag gevormd. De vloeistof bindt de korrels onderling en vult de poriën tussen de zandkorrels. Er kan een druksterkte worden bereikt van zo'n 5N/mm2. door meer harder toe te voegen kan de druksterkte nog meer worden verhoogd. Omdat de viscositeit dan behoorlijk toeneemt, wordt het wel steeds moeilijker het materiaal te injecteren.

Gel
Gel wordt voornamelijk gebruikt voor grondwaterkering maar de toepassingen zijn legio. Voor het dichten van zeer fijn zand op grote diepten of afdichtingen rondom kelders en achter damwanden kan dit materiaal uitstekend dienen. Doordat de viscositeit later is dan alle andere injectieharsen gaat het materiaal gemakkelijk onder hoge druk in de grond.

Polyurethaan
Kunstharsen op basis van Polyurethaan kunnen zowel plastisch als hard worden in de ondergrond doordat het reageert met het in de bodem aanwezige grondwater. De reactietijd kan met katalysatoren worden versneld, zodat ook bij heftige stromingen lekkages snel worden gedicht. Polyurethanen kunnen aan vrijwel elke grondsoort worden aangepast. Vaak zal eerst een proefinjectie plaatsvinden, waarna er een juist mengsel met de correcte expansie kan worden toegepast.

Cement gebonden injectie
Minerale vloeistoffen hebben hogere viscositeit. Ze worden voornamelijk gebruikt voor grovere bodems, het vullen van zeer grote openingen of het injecteren van grindnesten.

 


Vorige pagina: Diensten
Volgende pagina: Werkwijze